آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم و فرآیند برگشت پذیر

روز دوشنبه مورخ 3 دی ماه 1397 دانش آموزان پایه دهم کلاس 102 در آزمایشگاه، آزمایش کاوشگری با موضوع ” آیا همه واکنش ها برگشت پذیرند ” را انجام دادند. آنها متوجه شدند که چای یک شناساگر اسید و باز است که در محیط اسیدی رنگ روشن و در محیط بازی رنگ تیره از خود بروز می دهد و این فرآیند برگشت پذیر است و تغییر PH یک عامل تاثیر گذار بر جابجایی تعادل است.

آنها همچنین مشاهده کردند که محلول ید دار مانند بتادین در حضور نشاسته رنگ آبی تیره از خود بروز می دهد که البته با گرما دادن این رنگ از بین می رود و تغییر دما یکی دیگر از عوامل موثر بر جابجایی تعادل می باشد. و در ادامه چند واکنش برگشت پذیر دیگر را بررسی نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20