آزمایشگاه علوم تجربی 1 – محلول نمکی حساس

روز دوشنبه مورخ 28 بهمن 1398 دانش آموزان پایه دهم کلاس 104 پس از برگزاری کوئیز از مباحث جلسه گذشته، با حضور در آزمایشگاه به انجام آزمایش محلول نمکی حساس، پرداختند. آنها ابتدا یک محلول آب نمک با غلظت معین در یک بالون حجمی ساختند و سپس با استفاده از آن، در یک لوله آزمایش محلول سیر شده تهیه کردند و با استفاده از HCl  (هیدرو کلریک اسید) برگشت پذیر بودن فرآیند انحلال نمک ها در آب را بررسی نمودند.

در پایان با استفاده از اعدادی که در طول آزمایش اندازه گیری و ثبت نموده بودند، به محاسبه درصد جرمی – جرمی و مولاریته ی محلول مورد نظر پرداختند. طی این آزمایش روش صحیح محلول سازی به دانش آموزان آموزش داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2.5/20