آماده سازی فضای آموزشگاه در آستانه برگزاری مانور زلزله

هدف از برگزاری مانور زلزله و ایمنی ارتقاء آگاهی و اطلاعات دانش‌آموزان می باشد که باید خوب یادگرفته و بکار بگیرند و در مقابل حوادث پر خطر آموزش های داده شده را لحاظ کنند. در این راستا روز دوشنبه مورخ 4 آذر 1398 با نصب تراکت هایی با محتوای نحوه صحیح پناه گیری در فضاهای مختلف آموزشگاه، رعایت نکات ایمنی ، اقدامات قبل از وقوع زلزله، حین وقوع زلزله، پس از وقوع زلزله، مشخص نمودن مناطق ایمن و ناایمن، بیمارستان صحرایی، جایگاه کمک های اولیه، جایگاه آمبولانس، مسیرهای خروج اضطراری، کنتور آب، کنتور برق، کنتور گاز، کپسول اطفاء حریق و … فضای دبیرستان آماده ی اجرای مانور زلزله در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20