حضور رابط پژوهش درکلاس های درس

اجرای برنامه های پژوهشی در مدارس می تواند دانش آموز را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کندوکاو را در آنان نهادینه کند. اگر آموزش«چگونه پژوهیدن» به درستی برای دانش آموزان تعریف شود و به آن ها طعم تفکر از راه شنیدن و دیدن دقیق طراف خود را بچشاند می تواند اتفاق بزرگی را در آنان به وجود آورد که حس پژوهشگری در آنان متولد می شود. در این راستا رابط پژوهش آموزشگاه جهت اطلاع رسانی و ثبت نام دانش آموزان در جشنواره خوارزمی و المپیاد های علمی در کلاس های درس حضور یافت.

روز سه شنبه مورخ 28 آبان ماه 1398 سرکار خانم اکبری (رابط پژوش) در کلاسهای ۱۰۴ ، ۱۰۵ و ۲۰۴ حضور یافتند و پیرامون موارد ذیل با دانش آموزان گفتگو نمودند:

√ اطلاع رسانی و راهنمایی دانش آموزان در رابطه با جشنواره خوارزمی و بیان مزایای این طرح

√ دعوت از دانش آموزان علاقه مند و مستعد جهت ثبت نام در این جشنواره

√ دعوت ویژه از دانش آموزان توانمند در حوزه داستان نویسی برای شرکت در این جشنواره

شایان ذکر است این جلسات در کلیه کلاسها طبق برنامه زمان بندی، برگزار خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20