نوآموزان برتر سال ۱۳۹۲

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا دانش نهاد پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : ادبیات فارسی روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرزانه حسین زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زیست شناسی دبیری - دانشگاه آزاد مشهد