نوآموزان برتر سال ۱۳۹۳

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهسا ولی زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گرگان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور تکتم صالحی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دارو سازی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نجمه نیکو نژاد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور محدثه استوار منش پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هوشبری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور هانیه جهانبخش پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی - علوم پزشکی زاهدان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرنوش راسخی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه کبریایی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عاطفه ابراهیمی مقدم پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : شیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سمیرا شکری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هوشبری - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه خطیبی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : زبان روسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور معصومه گلستانی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی برق - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرزانه غنچه پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : تربیت معلم قرآن - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - روزانه