نوآموزان برتر سال ۱۳۹۶

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه رمضانی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی فضای سبز - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده حنانه آقایی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی فضای سبز - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهلا توانا پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی فضای سبز - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فائزه قاصدیان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : بهداشت مواد غذایی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ندا نیکخواه پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه حوراسفند پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : بیولوژی و کنترل ناقلین - علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور محبوبه گلمکانی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سارا قناد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - آزاد پردیس خود گردان شاهرود
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهدیه استوار منش پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور رحیمه نیکدل پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : داندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور بهاره دشتبانی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مائده محسن زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه فردوسی مشهد