نوآموزان برتر سال ۱۳۹۶

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فریده تولایی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : فیزیک - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا پاکباز پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور کوثر نوشادی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اصفهان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا نجفی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی کامپیوتر - دانشگاه دامغان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور کیمیا کریم زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی مکانیک - دانشگاه بیرجند