نوآموزان برتر سال ۱۳۹۷

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یاسمن شیخانی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یاسمن شیخانی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : پزشکی - علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه فرخ زاده پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی - علوم پزشکی کرمان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نفیسه عقیلی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : مامایی - علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فائزه مهبدنیا پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : پرستاری - علوم پزشکی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نجمه امیری پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه راسخی نژاد پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : علوم و مهندسی خاک - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور بهاره اسحق آبادی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : علوم و مهندسی باغبانی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده زهرا محمد زاده موسوی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور الهه شریعت پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : شیمی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یاسمین طاهریان پایه تحصیلی : شهر : رتبه : مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه صنعتی بابل
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سمانه سرباز حقیقی پایه تحصیلی : شهر : رتبه : مهندسی برق - دانشگاه فردوسی مشهد