نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده شهرزاد چوکانلو پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه رجب زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دارو سازی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهشاد امیری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه مهاجر پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فرهنگیان هاشمی نژاد مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عارفه باقری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دکترای دامپزشکی - دانشگاه فردوسی مشهد
یاران شیدایی
یاران شیدایی زینب حسن زاده پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی بیتا تیبان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی کیمیا جان نثار پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی فاطمه جان نثار پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی زینب بهرامی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی سیده مائده حسینی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی زهرا علی پور پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته نماهنگ - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی