نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عسل عطاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه علی یاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : شیمی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا تنها پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : فلسفه و حکمت اسلامی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یگانه جلالیان پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور روژان محمد زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مینا اسماعیلی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : کارشناسی بهداشت - دانشگاه تربت حیدریه
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه جعفری خشت پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : فوریتهای پزشکی - دانشگاه پرستاری طبس
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ملیکا اختراعی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی صنایع غذایی - دانشگاه فردوسی مشهد