نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

هلیا مسعودی ستاره
هلیا مسعودی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
مطهره مرشدی ستاره
مطهره مرشدی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
ساره قرصی ستاره
ساره قرصی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
شیما جعفری ستاره
شیما جعفری نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
زهرا صفاتی ستاره
زهرا صفاتی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
سوگند قنادزاده ستاره
سوگند قنادزاده نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
هنگامه هنری ستاره
هنگامه هنری نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
مهلا سجادی ستاره
مهلا سجادی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
غزل صاحبی ستاره
غزل صاحبی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
پریزاد ایروانی ستاره
پریزاد ایروانی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
شقایق میرزا خان زاده ستاره
شقایق میرزا خان زاده نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
مهدیه مرتضایی ستاره
مهدیه مرتضایی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول