نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

یاسمین محمودی ستاره
یاسمین محمودی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
مائده صدیقی ستاره
مائده صدیقی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
نگار نیکبخت ستاره
نگار نیکبخت نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
فاطمه موسوی ستاره
فاطمه موسوی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
نازنین طهماسبی ستاره
نازنین طهماسبی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
معصومه صومعه ستاره
معصومه صومعه نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
غزل عرفانیان ستاره
غزل عرفانیان نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
مهدیه ذاکر ستاره
مهدیه ذاکر نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
ساجده اعلمی منش ستاره
ساجده اعلمی منش نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
نرگس باقری شاندیز ستاره
نرگس باقری شاندیز نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
وصال توانایی ستاره
وصال توانایی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
شیما محمدیان ستاره
شیما محمدیان نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول