نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا کرمانی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : آموزش زبان انگلیسی فرهنگیان مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا اکبرنیا پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی شیمی روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه علیزاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زیست جانوری روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور پریسا حلیمی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : تکنسین اتاق عمل روزانه بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نجمه آقاخانزاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : شیمی روزانه گناباد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه طهماسبی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی روزانه بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نیلوفر مختاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی علوم صنایع غذایی روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سارا محبوبیان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : فناوری اطلاعات سلامت روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهرانه رمضانی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم و مهندسی شیلات روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه چناری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی علوم دامی روزانه بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه حسینیان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور آتنا سمیعی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اقتصاد روزانه بجنورد