نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه بوری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری روزانه مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه ترشیزی پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : جغرافیا روزانه زاهدان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا دانش نهاد پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : ادبیات فارسی روزانه مشهد