نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا خوشدل پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی علوم پزشکی مشهد