پایه دهم

موضوع تاریخ نشريه
امتحان نوبت دوم هندسه _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۱ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون ادبی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم تاریخ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم منطق _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافیا _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۱ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم منطق _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی دهم ریاضی و انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه دهم انسانی ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه دهم تجربی ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه دهم ریاضی ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول هندسه پایه دهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول تاریخ دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول ادبیات فارسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی و آمار دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس دینی و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس دینی و زندگی پایه دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس فیزیک دهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس فیزیک دهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس علوم و فنون دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول درس منطق دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم ریاضی _ آذر ۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم تجربی _ آذر ۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم انسانی _ آذر ۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم ریاضی _ آبان ۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم تجربی _ آبان ۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم انسانی _ آبان ۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه دهم ریاضی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم درس منطق دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم تجربی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان درس ریاضی و آمار پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو دهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو دهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو دهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
نگارش دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
جغرافی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فارسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دینی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
زبان انگلیسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
اقتصاد دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
منطق دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
هندسه دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
جغرافی پایه دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فارسی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فارسی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
هندسه دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
عربی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
منطق دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک دهم تجربی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک دهم ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
زبان انگلیسی دهم _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
نگارش دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
نگارش دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دینی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
دینی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود
اقتصاد دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۶ آبان ۱۴۰۰ دانلود