پایه دهم

موضوع تاریخ نشريه
امتحان نوبت دوم هندسه دهم ریاضی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس منطق دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم تجربی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان درس ریاضی و آمار پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون دهم انسانی _ خرداد ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
نگارش دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
جغرافی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فارسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
دینی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
زبان انگلیسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
اقتصاد دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
منطق دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فیزیک دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فیزیک دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
هندسه دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
تاریخ دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
جغرافی پایه دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فارسی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فارسی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
هندسه دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
عربی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
تاریخ دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
منطق دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فیزیک دهم تجربی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
فیزیک دهم ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
زبان انگلیسی دهم _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
نگارش دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
نگارش دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
دینی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
دینی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود
اقتصاد دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۹ دانلود