پایه دهم

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی (عمومی و اختصاصی) دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله اول سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله دوم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله سوم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله چهارم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله پنجم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲ پایه دهم تجربی مرحله اول سال ۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله دوم سال ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۱ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون ادبی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم تاریخ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم منطق _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافیا _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۱ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم منطق _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه دهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی دهم ریاضی و انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه دهم انسانی دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه دهم تجربی دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه دهم ریاضی دانلود
امتحان نوبت اول هندسه پایه دهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول تاریخ دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ادبیات فارسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی و آمار دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دینی و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دینی و زندگی پایه دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس فیزیک دهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس فیزیک دهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس علوم و فنون دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس منطق دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم ریاضی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم تجربی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم انسانی _ آذر ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم ریاضی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم تجربی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم انسانی _ آبان ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه دهم ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس منطق دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان درس ریاضی و آمار پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو دهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
نگارش دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
دینی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول سال ۹۸ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
اقتصاد دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
منطق دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
هندسه دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تاریخ دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی پایه دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
فارسی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
فارسی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
هندسه دهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
عربی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
تاریخ دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
منطق دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
فیزیک دهم تجربی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
فیزیک دهم ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
زبان انگلیسی دهم _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
نگارش دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
نگارش دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
دینی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
دینی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
اقتصاد دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود