علوم تجربی

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته تجربی (عمومی و اختصاصی) دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲ پایه یازدهم تجربی مرحله اول سال ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی ۲ _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون ادبی ۲ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زمین شناسی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زمین شناسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات پایه یازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زمین شناسی پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زیست شناسی یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی یازدهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زمین شناسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی پایه یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس ریاضی پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم کارآفرینی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
دینی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
نگارش یازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی یازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زیست شناسی یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
شیمی یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود