علوم تجربی

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی (عمومی و اختصاصی) دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله اول سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله دوم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله سوم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله چهارم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله پنجم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲ پایه دهم تجربی مرحله اول سال ۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله دوم سال ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافیا _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی دهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ادبیات فارسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دینی و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس فیزیک دهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی پایه دهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک دهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم تجربی و ریاضی _ خرداد دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
نگارش دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
دینی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی پایه دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
فارسی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
زیست دهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
ریاضی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
فیزیک دهم تجربی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
زبان انگلیسی دهم _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
نگارش دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
شیمی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
دینی دهم تجربی و ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود