پایه دوازدهم

موضوع نشريه
سوالات عمومی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات تخصصی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی تجربی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات تخصصی رشته ی تجربی- گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات عمومی رشته ی تجربی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات اختصاصی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات عمومی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته ریاضی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته ریاضی و تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه سوالات رشته ریاضی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه سوالات رشته تجربی دانلود
آزمون جامع سنجش شماره ۳ به همراه پاسخنامه _ رشته ریاضی _ ۷ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش شماره ۳ به همراه پاسخنامه _ رشته تجربی _ ۷ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش شماره ۳ به همراه پاسخنامه _ رشته انسانی _ ۷ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم ریاضی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم تجربی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم تجربی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم انسانی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم انسانی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم ریاضی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول نگارش پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان پایه دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی دوازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول گسسته پایه دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول علوم و فنون پایه دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی_ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه دوازدهم انسانی_ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات دوازدهم تجربی و انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی دوازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس هندسه دوازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم تجربی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم انسانی _ آذر ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم ریاضی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم تجربی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم انسانی _ آبان ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم ریاضی _ آذر ۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون تخصصی گزینه دو _پایه دوازدهم ریاضی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون عمومی گزینه دو _پایه دوازدهم ریاضی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ اولین مرحله آزمون گزینه دو _پایه دوازدهم ریاضی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون تخصصی گزینه دو _پایه دوازدهم تجربی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون عمومی گزینه دو _پایه دوازدهم تجربی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون تخصصی گزینه دو _پایه دوازدهم انسانی _ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون عمومی گزینه دو _پایه دوازدهم انسانی _ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ اولین مرحله آزمون گزینه دو _پایه دوازدهم انسانی _ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس عربی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس هویت اجتماعی دوازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس تاریخ دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس جغرافیا دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس دین و زندگی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس ریاضی دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس شیمی دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس تاریخ دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس تاریخ دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دوازدهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دوازدهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دوازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دوازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دوازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دوازدهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
دین و زندگی دوازدهم _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
جامعه شناسی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی دانلود
هویت اجتماعی دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
سلامت و بهداشت دوازدهم- نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فنون دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی دوازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
نگارش دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دوازدهم تجربی دانلود
فلسفه دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زیست دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
شیمی پایه دوازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی و آمار دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تاریخ دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود