علوم انسانی

موضوع نشريه
سوالات عمومی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات تخصصی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه رشته انسانی دانلود
آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم انسانی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم انسانی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول نگارش پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول علوم و فنون پایه دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول فلسفه پایه دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه دوازدهم انسانی_ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات دوازدهم تجربی و انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی دوازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس تاریخ دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس جغرافیا دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس دین و زندگی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس تاریخ دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس تاریخ دوازدهم انسانی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
دین و زندگی دوازدهم _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
جامعه شناسی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی دانلود
سلامت و بهداشت دوازدهم- نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فنون دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی دوازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فلسفه دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی و آمار دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تاریخ دوازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود