معرفی پرسنل

 • مریم میر علی

  مریم میر علی

  لیسانس ریاضی دبیر ریاضی،آمار و احتمال پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
 • منیره سلیمان پور

  منیره سلیمان پور

  کارشناسی ازشد فیزیک اتمی دبیر فیزیک پایه دهم
 • آزاده مهدوی

  آزاده مهدوی

  فوق لیسانس زمین شناسی دبیر زمین شناسی و محیط پایه یازدهم
 • زهرا تقوی

  زهرا تقوی

  لیسانس علوم اجتماعی دبیر جامعه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
 • زهره پور رمضان

  زهره پور رمضان

  فوق لیسانس تاریخ دبیر تاریخ پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
 • فرزانه پرهیزگار

  فرزانه پرهیزگار

  لیسانس دبیری زیست شناسی دبیر زیست شناسی پایه دهم
 • خانم زینت کوچه باغی

  خانم زینت کوچه باغی

  لیسانس جغرافیا دبیر جغرافیا پایه دهم و یازدهم
 • فاطمه خانی مقدم

  فاطمه خانی مقدم

  لیسانس الهیات دبیر آمادگی دفاعی و کارآفرینی پایه دهم و یازدهم
 • منیره جهانی

  منیره جهانی

  لیسانس ادبیات دبیر ادبیات، نگارش و فنون پایه یازدهم و دوازدهم