معرفی پرسنل

 • زهرا الهی

  زهرا الهی

  لیسانس زیست شناسی معاون آموزشی پایه دوازدهم
 • نسرین باقرپور

  نسرین باقرپور

  کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه مشاور پایه دهم و یازدهم
 • آقای سعیدی

  آقای سعیدی

  لیسانس عمران مشاور پایه دوازدهم
 • سمیه امیری

  سمیه امیری

  لیسانس تربیت بدنی معاون آموزشی پایه دهم و یازدهم
 • مرجان اسماعیل نژاد

  مرجان اسماعیل نژاد

  لیسانس کامپیوتر معاونت فناوری
 • فاطمه زهرا آخوندی

  فاطمه زهرا آخوندی

  فوق دیپلم گرافیک معاونت پرورشی
 • ملیحه ملک نژاد

  ملیحه ملک نژاد

  لیسانس جغرافیا معاونت اجرایی
 • خدیجه بیات ترک

  خدیجه بیات ترک

  لیسانس فقه و حقوق مدیریت آموزشگاه
 • آقای جعفری

  آقای جعفری

  فوق لیسانس برق مشاور پایه دوازدهم