معرفی پرسنل

 • مصطفی نامور

  مصطفی نامور

  دیپلم سرایدار
 • رقیه حیائی

  رقیه حیائی

  دیپلم خدمات
 • زهرا اکبریان

  زهرا اکبریان

  دیپلم خدمات
 • مرضیه قناعت

  مرضیه قناعت

  مترجمی زبان انگلیسی مدیر
 • مریم نظریان

  مریم نظریان

  لیسانس ادبیات فارسی معاون آموزشی پایه دهم و یازدهم
 • طاهره کریمی

  طاهره کریمی

  لیسانس علوم قرآنی کمک معاون پایه دهم و یازدهم
 • زهرا الهی

  زهرا الهی

  کارشناسی ارشد روانشانسی معاون آموزشی پایه دوازدهم
 • مرجان اسماعیل نژاد

  مرجان اسماعیل نژاد

  لیسانس کامپیوتر معاونت فناوری
 • فاطمه زهرا آخوندی

  فاطمه زهرا آخوندی

  کارشناس حرفه ای روابط عمومی گرایش رسانه معاونت پرورشی