معرفی پرسنل

 • مجید رضا نخعی

  مجید رضا نخعی

  لیسانس دبیر آمارواحتمال و گسسته دوازدهم
 • زهرا نیکخواه ثانی

  زهرا نیکخواه ثانی

  لیسانس دبیر ادبیات و نگارش پایه دهم
 • حسین هراتیان

  حسین هراتیان

  لیسانس دبیر زبان پایه دوازدهم
 • محمدرضا نخعی

  محمدرضا نخعی

  فوق لیسانس آموزش ریاضی دبیر ریاضی پایه دوازدهم
 • محمدرضا نخعی

  محمدرضا نخعی

  فوق لیسانس آموزش ریاضی دبیر ریاضی پایه دوازدهم
 • زهرا سادات طباطبائی

  زهرا سادات طباطبائی

  کارشناسی ارشد فیزیک دبیر فیزیک پایه دوازدهم
 • نیره سادات پور حسینی

  نیره سادات پور حسینی

  لیسانس شیمی دبیر شیمی پایه پایه یازدهم
 • نسرین اسماعیلی

  نسرین اسماعیلی

  فوق لیسانس شیمی دبیر شیمی پایه ی دهم
 • میترا ملک کیانی

  میترا ملک کیانی

  دکترای شیمی دبیر شیمی پایه دهم و یازدهم