نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نگین شکری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور الهه شریعت پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نگار قلیچی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دامپزشکی - دانشگاه روزانه سمنان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نگین نجمی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم آزمایشگاهی وارستگان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرشته ناطقی نیا پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مامایی - دانشگاه آزاد مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور گلناز نواز پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه دامادی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دامپزشکی - دانشگاه روزانه کرمان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مریم هاشمی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هنر - رتبه ۱۸۳ - دانشگاه شاهد تهران
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نفیسه امیری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا تنها پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : فلسفه و حکمت اسلامی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یگانه جلالیان پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه سویزی پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات عربی - دانشگاه دولتی سبزوار