نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه سویزی پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات عربی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده کیانا افقهی زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم ورزشی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مطهره کرامتی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عسل عطاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه علی یاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : شیمی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا تنها پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : فلسفه و حکمت اسلامی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یگانه جلالیان پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مریم هاشمی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هنر - رتبه ۱۸۳ - دانشگاه شاهد تهران
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور الهه شریعت پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نگین نجمی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم آزمایشگاهی وارستگان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نگار قلیچی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دامپزشکی - دانشگاه روزانه سمنان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرشته ناطقی نیا پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مامایی - دانشگاه آزاد مشهد