نوآموزان برتر سال ۱۳۹۴

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور درناز آبرون پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مریم ایمانی مقدم پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرزانه شیرزاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : داروسازی دکترای عمومی دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه صابری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور کیمیا امینیان طوسی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هوشبری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فائزه محجوبی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده قدسیه رضوی نژاد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : روانشناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور الهه خبیری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم تربیتی - دانشگاه فرهنگیان پردیس هاشمی نژاد مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سعیده بیگی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مامایی - دانشگاه آزاد علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهشید اسدالله نژاد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه آزاد علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نرگس شمس پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه آزاد علوم پزشکی نیشابور
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فرشته نداف پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم و مهندسی خاک - دانشگاه فردوسی مشهد