نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

زهرا شکری ستاره
زهرا شکری نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
ملیکا عرفانی ستاره
ملیکا عرفانی نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
مائده سخنور ستاره
مائده سخنور نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
ملیکا رضوی نیک ستاره
ملیکا رضوی نیک نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
فاطمه فرحانه خاکزاد ستاره
فاطمه فرحانه خاکزاد نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
محبوبه حسامی راد ستاره
محبوبه حسامی راد نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
هستی حیدری ستاره
هستی حیدری نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
زهرا خواجه ایم ستاره
زهرا خواجه ایم نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
یگانه صادقی
یگانه صادقی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه :
منیژه حامد زراعتکار ستاره
منیژه حامد زراعتکار نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
زینب حسن زاده ستاره
زینب حسن زاده نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
ریحانه ریاحی مقدم ستاره
ریحانه ریاحی مقدم نمرات نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول