نوآموزان برتر سال ۱۳۹۵

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مطهره علیزاده پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : شیمی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سها اشرافیان پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : مهندسی هوا فضا - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سحر حامد شماعی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : علوم مهندسی آب - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا عطایی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نازنین یوسفی فرد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - علوم پزشکی بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا توسلی خلیل آباد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور غزاله نبئی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هوشبری - علوم پزشکی نیشابور
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور رومینا گرامی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : فیزیو تراپی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه حدادی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فریده داود نژاد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : هنر اسلامی - دانشگاه بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مریم کلیدری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : شیمی کاربردی - دانشگه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مریم نصیری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم مهندسی زیست - دانشگاه فردوسی مشهد