گزینه 2

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی (عمومی و اختصاصی) دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله اول سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله دوم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله سوم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله چهارم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله پنجم سال ۹۸ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲ پایه دهم تجربی مرحله اول سال ۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲پایه دهم تجربی مرحله دوم سال ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم ریاضی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم انسانی _ آذر ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم ریاضی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم تجربی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دهم انسانی _ آبان ۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود