پایه یازدهم

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته انسانی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته ریاضی (عمومی و اختصاصی) دانلود
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته تجربی (عمومی و اختصاصی) دانلود
نمونه سوالات آزمون گزینه ۲ پایه یازدهم تجربی مرحله اول سال ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم آمار و احتمال _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۲ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم حسابان _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی ۲ _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون ادبی ۲ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم تاریخ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فلسفه _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافیا _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زمین شناسی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم حسابان _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم روانشناسی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم آمار و احتمال _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۲ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زمین شناسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم فلسفه _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس فیزیک _ پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه یازدهم انسانی دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه یازدهم تجربی دانلود
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تبار _ پایه یازدهم ریاضی دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول عربی پایه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان یازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول روانشنانسی پایه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس فلسفه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات پایه یازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زمین شناسی پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس جامعه شناسی یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی پایه یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی و آمار پایه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی یازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس هندسه یازدهم ریاضی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زیست شناسی یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس علوم و فنون یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم ریاضی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم تجربی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم انسانی _ آذر ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم ریاضی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم تجربی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم انسانی _ آبان ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم زیست شناسی یازدهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم هندسه یازدهم ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زمین شناسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی پایه یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس ریاضی پایه یازدهم تجربی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان درس ریاضی و آمار یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان درس حسابان پایه یازدهم ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم شیمی یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فلسفه یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فیزیک پایه یازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم کارآفرینی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو یازدهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو یازدهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو یازدهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ یازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ یازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ یازدهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
دینی یازدهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
آمار و احتمال یازدهم ریاضی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
فارسی یازدهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
تاریخ یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
دینی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک یازدهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
روانشناسی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فنون یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جامعه شناسی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
نگارش یازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی یازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی یازدهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زیست شناسی یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
حسابان یازدهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فلسفه یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
هندسه یازدهم ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
شیمی یازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود