علوم انسانی

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی (عمومی و اختصاصی) دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۱ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون ادبی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم دین و زندگی _ پایه دهم ریاضی و تجربی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم تاریخ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم منطق _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافیا _ پایه دهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۱ _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه دهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم منطق _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی دهم ریاضی و انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول تاریخ دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ادبیات فارسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی و آمار دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دینی و زندگی پایه دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس علوم و فنون دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس منطق دهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس منطق دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه دهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان درس ریاضی و آمار پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون دهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
نگارش دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
دینی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
اقتصاد دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
منطق دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
تاریخ دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی پایه دهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
فارسی دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
فنون دهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۷ دانلود
عربی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
تاریخ دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
منطق دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
زبان انگلیسی دهم _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
نگارش دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
ریاضی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
دینی دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود
اقتصاد دهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۷ دانلود