علوم تجربی

موضوع نشريه
پاسخنامه ی رشته ی تجربی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات تخصصی رشته ی تجربی- گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات عمومی رشته ی تجربی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته ریاضی و تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه سوالات رشته تجربی دانلود
آزمون جامع سنجش شماره ۳ به همراه پاسخنامه _ رشته تجربی _ ۷ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش شماره ۳ به همراه پاسخنامه _ رشته انسانی _ ۷ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم تجربی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
آزمون جامع سنجش _ ویژه پایه دوازدهم تجربی _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول نگارش پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی دوازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس عربی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی_ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات دوازدهم تجربی و انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی دوازدهم تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس عربی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس هویت اجتماعی دوازدهم تجربی و ریاضی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس ریاضی دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال امتحان شبه نهایی درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس شیمی دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس زیست دوازدهم تجربی _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۲ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۳ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
نمونه سوال شماره ۱ امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم _ خرداد ۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو _ دوازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
دین و زندگی دوازدهم _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
هویت اجتماعی دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
سلامت و بهداشت دوازدهم- نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فیزیک دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
نگارش دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فارسی دوازدهم تجربی دانلود
ریاضی دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زیست دوازدهم تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
شیمی پایه دوازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود