گزینه 2

موضوع نشريه
سوالات عمومی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات تخصصی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی انسانی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی تجربی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات تخصصی رشته ی تجربی- گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات عمومی رشته ی تجربی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه ی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات اختصاصی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
سوالات عمومی رشته ی ریاضی &#۸۲۱۱; گزینه دو &#۸۲۱۱; ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه رشته انسانی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات تخصصی رشته ریاضی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰سوالات عمومی رشته ریاضی و تجربی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه سوالات رشته ریاضی دانلود
آزمون گزینه دو ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰پاسخنامه سوالات رشته تجربی دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم تجربی _ آذر ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم انسانی _ آذر ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم ریاضی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم تجربی _ آبان ۹۹ دانلود
دومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم انسانی _ آبان ۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه دوازدهم ریاضی _ آذر ۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون تخصصی گزینه دو _پایه دوازدهم ریاضی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون عمومی گزینه دو _پایه دوازدهم ریاضی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ اولین مرحله آزمون گزینه دو _پایه دوازدهم ریاضی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون تخصصی گزینه دو _پایه دوازدهم تجربی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون عمومی گزینه دو _پایه دوازدهم تجربی_ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون تخصصی گزینه دو _پایه دوازدهم انسانی _ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
اولین مرحله آزمون عمومی گزینه دو _پایه دوازدهم انسانی _ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ اولین مرحله آزمون گزینه دو _پایه دوازدهم انسانی _ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دوازدهم تجربی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
آزمون گزینه دو دوازدهم ریاضی به همراه پاسخنامه _ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ یازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دوازدهم انسانی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
پاسخ آزمون گزینه دو _ دوازدهم تجربی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
آزمون گزینه دو _ دوازدهم ریاضی _ ۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود