نوآموزان برتر سال ۱۳۹۶

ستارگان کنکور
ستارگان کنکور رحیمه نیکدل پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهدیه استوار منش پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زینب محمد نیا پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرتو درمانی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ساجده الهیاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سمانه رحیمی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور نفیسه لطفی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا کمالی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه صادقیان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ساجده یوسفی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مامایی - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مینا بابایی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مامایی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور زهرا دلدار پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه چهارراهی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : مهندسی فضای سبز - دانشگاه فردوسی مشهد