نوآموزان برتر سال آموزشی

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده شهرزاد چوکانلو پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه رجب زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دارو سازی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهشاد امیری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه مهاجر پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فرهنگیان هاشمی نژاد مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عارفه باقری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دکترای دامپزشکی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه بوری پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : پرستاری - علوم پزشکی گناباد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور شکیبا بابایی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : پرستاری - علوم پزشکی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور محدثه خوش اخلاق پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : پرستاری - علوم پزشکی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ملیکا فیضی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : پرستاری - علوم پزشکی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه مهاجر پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فرهنگیان
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عارفه رحیمی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : گیاه پزشکی - فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور محدثه رمضانی ویرانی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : هوشبری - علوم پزشکی نیشابور