نوآموزان برتر سال فرهنگی

یاران شیدایی
یاران شیدایی زینب حسن زاده پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی بیتا تیبان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی کیمیا جان نثار پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی فاطمه جان نثار پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی زینب بهرامی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی سیده مائده حسینی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم داستانی کوتاه - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی زهرا علی پور پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته نماهنگ - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی سیده مائده حسینی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته نماهنگ - رتبه اول - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی یگانه عظیمی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم کوتاه - رتبه دوم - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی ملیکا حاتمی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم کوتاه - رتبه دوم - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی اسماء غلامی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم کوتاه - رتبه دوم - هفتمین یادواره یاران شیدایی
یاران شیدایی ستاره
یاران شیدایی ریحانه ریاحی پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : رشته فیلم کوتاه - رتبه دوم - هفتمین یادواره یاران شیدایی