علوم انسانی

موضوع نشريه
آزمون گزینه دو ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه یازدهم رشته انسانی (عمومی و اختصاصی) دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۲ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم تاریخ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فلسفه _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم جغرافیا _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم فنون _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم روانشناسی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار ۲ _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم زمین شناسی _ پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم فلسفه _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی _ پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم انسانی _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی پایه یازدهم _ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول عربی پایه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول روانشنانسی پایه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس فلسفه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ادبیات پایه یازدهم _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس جامعه شناسی یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس ریاضی و آمار پایه یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس دین و زندگی یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول درس علوم و فنون یازدهم انسانی _ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
سومین مرحله آزمون گزینه دو _ ویژه یازدهم انسانی _ آذر ۹۹ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فارسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم درس عربی پایه یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان درس ریاضی و آمار یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم دینی یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم فلسفه یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم کارآفرینی پایه یازدهم _ خرداد ۹۸ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم و فنون یازدهم انسانی _ خرداد ۹۸ دانلود
دینی یازدهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
فارسی یازدهم انسانی _ نوبت اول _ سال ۹۸ دانلود
تاریخ یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جغرافی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
روانشناسی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فنون یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
جامعه شناسی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
نگارش یازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
زبان انگلیسی یازدهم &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
عربی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
فلسفه یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود
ریاضی یازدهم انسانی &#۸۲۱۱; نوبت اول &#۸۲۱۱; سال ۹۸ دانلود